"M" Ön Harfli Sosyoloji Sözlüğü

Painfully

Well-Known Member
"M" Ön Harfli Sosyoloji Sözlüğü

– M –

Mana: Belirli insan, hayvan, bitki ya da doğa öğelerinde kendini gösteren gizemsel güce verlen addır, bu güç totemde bulunur.

Meşru : Kamuoyu tarafından onaylanmış olan kural veya durumlar.

Meta : Kullanım ve değişim değeri olan şeylerin bütünü (mal).

Millet : Aynı coğrafi bölgede yaşayan; aynı ekonomiyi, dili ve kültürü paylaşan; tarihsel geçmişe dayanan ve ortak amaçları bulunan en geniş insan topluluğudur.

Milli Gelir : Bir ülkede bir yılda üretilen mal ve hizmetlerin parasal değerine, gayri safi milli hasıla denir. Bu gayri safi milli hasıladan makinelerin yıpranma payı olan amortismanlar (yenileme giderleri) çıkarılırsa milli gelir elde edilir.

Monografi : Bir toplumsal birimin bir yanıyla ilgili olarak yapılan derinlemesine ve sistemli çalışmadır.

Muhalefet : Henüz iktidar olmamış ama iktidar olmayı hedefleyen, iktidarı elinde bulunduran kesimin karşısında onu sorgulayan kişi, zümre yada kesim.​
 
Üst